Projekt POGUM

Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah.

Naša šola sodeluje v projekta Pogum, ki traja od l. 2017 – 2022, in sicer smo ena izmed razvojnih šol, ki poskuša konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Projekt POGUM: Podjetnost v Osnovnošolskih Glavah in Usmerjanje Mladih v samostojnost!

Namen projekta:
Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.
V okviru modela je poudarek na pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanju konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

Razvojni model vključuje tudi razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Cilji projekta:
• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
• opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.
Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 120 osnovnih šolah (30 razvojnih in 90 implementacijskih)

Za več informacij kliknite na povezavo

                 

Dostopnost