LogoPogum 2

Naša šola sodeluje v projekta Pogum, ki traja od l. 2017 - 2022, in sicer smo ena izmed razvojnih šol, ki poskuša konceptualizirati kompetence podjetnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Projekt POGUM: Podjetnost v Osnovnošolskih Glavah in Usmerjanje Mladih v samostojnost!

Namen projekta:
Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem.
V okviru modela je poudarek na pridobivanju izkušenj za večanje možnosti zaposljivosti, predvsem pa razvoju podjetnosti in ustvarjalnosti, uresničevanju konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju s šolo in okoljem, z raziskovalnim sektorjem, s socialnimi partnerji in z nevladnimi organizacijami,

Razvojni model vključuje tudi razvoj novih pedagoških strategij in oblik dela, v okviru katerih bodo strokovni delavci izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc skladno s Priporočili Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje (2006/962/ES) (UL L 394/10 z dne 30. 12. 2006), ter Sklepi Sveta o podjetnosti v izobraževanju in usposabljanju, št. 14402/14 ter EROP.

Cilji projekta:
• razvoj, preizkušanje, implementacija, spremljanje in evalviranje celovitega modela podjetnosti v osnovni šoli in odprtega ter prožnega prehajanja med osnovno šolo in okoljem
• opolnomočenje šolajočih (učencev v osnovni šoli) in strokovnih delavcev (učiteljev, svetovalnih delavcev, drugih strokovnih delavcev, vodstvenih delavcev in ravnateljev v OŠ) s kompetenco podjetnosti

Ciljne skupine javnega razpisa so učenci osnovnih šol in strokovni ter vodstveni delavci osnovnih šol.
Ključni pričakovani rezultat je implementacija razvojnega modela spodbujanja podjetnosti v najmanj 120 osnovnih šolah (30 razvojnih in 90 implementacijskih)

Za več informacij kliknite na povezavo

MinLogoESSLogoZavodSlostvoLogo