Šolska svetovalna služba

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in tudi temeljni cilj svetovalne službe v šoli je optimalni razvoj otroka ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

Svetovalna služba se zato vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh dejavnosti svetovalne službe: dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Pri tem delo šolske svetovalnega delavca obsega delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in delo z zunanjimi ustanovami na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli: učenja in poučevanja, šolske kulture, vzgoje, klime in reda, telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Učenci in starši lahko v šolski svetovalni službi poiščete informacije, nasvete in pomoč glede:

·         vpisa in sprejema otrok v 1. razred in prepisov v višje razrede,

·         izobraževanja na domu,

·         poklicnega informiranja in svetovanja,

·         učnih in/ali vedenjskih težav,

·         medvrstniškega nasilja ali nasilja v družini,

·         postopkov v zvezi z vključevanjem otrok s posebnimi potrebami,

·         postopkov v zvezi z nadarjenimi učenci,

·         subvencioniranja prehrane, šole v naravi in drugih šolskih storitev …

Šolske svetovalne delavke:

·         Nika Vidergar, nika.vidergar@antonukmar.si, 05 66 32 883,

·         Nadja Šentić Šorgo, nadja.sorgo_sentic@antonukmar.si, 05 66 32 884 in

·         Lea Badžim, lea.badzim@antonukmar.si.

Dostopnost