Ponudba obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/2022

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt ter učbenik. Če ima učenec pri obveznem izbirnem predmetu zaključeno negativno oceno, mora opraviti popravni izpit iz tega predmeta.
Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).
Izbirni predmeti so:
  • triletni,
  • enoletni, vezani na razred,
  • enoletni.
Šola je v ta namen izdala publikacijo ponujenih obveznih izbirnih predmetov v elektronski obliki, kjer so predstavljeni obvezni izbirni predmeti, ki jih lahko učenci izberejo v šolskem letu 2021/2022. Publikacija  je dosegljiva tukaj.
 
Publikacija obveznih izbirnih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda
 
Zamenjava oz. popravek obveznega izbirnega predmeta je možen do konca septembra v šolskem letu, vendar le, če je pri izbranem predmetu še prostor in če je časovno usklajen z urnikom učenca.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, ali pa le ene ure tedensko. Starši morate najkasneje do 15. junija posredovati osnovni šoli pisno vlogo. V vlogi morate obvezno navesti, ali želite, da je učenec oproščen pouka obveznih izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. V začetku novega šolskega leta pa je potrebno šoli predložiti tudi potrdilo o vpisu učenca v glasbeno šolo.
 
 
Dostopnost