VARNA POT V ŠOLO

NAVODILA ZA STARŠE

Otrok naj odide v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Če na poti ni urejenega pločnika, naj hodi po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet.

Po Zakonu o varnosti cestnega prometa (87. člen) morajo otroci prvega razreda osnovne šole imeti na poti v šolo ter domov spremstvo polnoletne osebe.

Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki.

Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Ko otroke pripeljete v šolo z osebnimi avtomobili, vas prosimo, da upoštevate pravila krožnega prometa in vozila parkirate na zgornjem parkirišču. Dislociran oddelek je le 200 m od matične šole. Pot od dislociranega oddelka do šole je urejena, vendar ne bo odveč, če med šolskim letom večkrat opozorite otroke na varen prehod čez cesto na poti do šole.

Priporočamo, da si na šolski spletni strani ogledate dokumente v povezavi z omenjenim.

Dostopnost