ORGANI ŠOLE

IZ ZAKONODAJE …

UPRAVLJANJE ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj in svet šole. Svet šole sestavlja pet predstavnikov delavcev šole, trije predstavniki  staršev ter  trije predstavniki  ustanovitelja.

RAVNATELJ

Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Ravnatelj Osnovne šole Antona Ukmarja Koper je Andrej Mlinar.

SVET ŠOLE

Pristojnosti: imenuje ravnatelja, sprejema program razvoja, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih programov, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah. Mandat članov Sveta šole je štiri leta – navedeni sestavi je pričel teči septembra 2021.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE:

PREDSTAVNIKI DELAVCEV ŠOLE:Sandra MIHALIČ, Petra PICIGA, Mojca REBEC MARINKOVIČ (predsednica), Aleš UŠENIČNIK, Jana ŽERJAL
PREDSTAVNIKI STARŠEV:Klemen KLADNIK MALAČIČ, Josip MAJSTOROVIĆ, Aleša ŽIBERT
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:Lada KOS, Gabrijela KUKOVAC PRIBAC, Martina ŠTOK

SVET STARŠEV

Pristojnosti: daje mnenja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih in jih tudi sam predlaga, daje mnenja o letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev, voli predstavnike v Svet šole.

Sestava: vsak oddelek ima enega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu. V prvem razredu se voli predstavnik v Svet staršev vsako leto.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi, pedagoška komisija in razredniki.

Dostopnost