PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2017

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter delno Evropska unija, in sicer Evropski socialni sklad, financirajo operacijo, ki se  seizvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Patricija


Prednosti operacije so:
-    spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile;
-    trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade;
-    znižanje brezposelnosti mladih.

S projektom se mladim do vključno 29 let prispeva k zagotavljanju dostopnosti do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, tako da vključene osebe ob izhodu ostanejo zaposlene. S projektom se  upošteva načela in cilje programa Jamstva za mlade za obdobje 2016–2020, ki ga je sprejela Vlada RS.
 

Patricija2
Učitelj začetnik sklene pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila do 30. novembra 2017.
Pridobival bo vzgojno-izobraževalne izkušnje, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije, in opravil vse z zakonom in drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in izobraževanja. Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z učenci. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z OŠ Antona Ukmarja Koper sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 30. 5. 2018.